W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM LINK

Regulamin Sklepu 

Sklep Wszystko dla gołębi „Gołąb” Cyprian Jagielski

Postanowienia Ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisie Sklep Wszystko dla gołębi „Gołąb” Cyprian Jagielski W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest Cyprian Jagielski z siedzibą w Głowno 95-015.,przy ul. Torowa 20, o numerze NIP:7331004656 Regon.471671732., dalej zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.

Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującej rejestracji w Serwisie.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

1.Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów/usług, 24 godziny na dobę, w postaci: Niniejszy sklep internetowy oferuje sprzedaż detaliczną art. zoologicznych (w szczególności dla gołębi).Zdjęcia produktów pod zakładką dokonaj zakupu, wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową .Podane ceny, są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT. Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika opcji, pojawia się w koszyku zamówień. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „dodaj do koszyka”

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1.Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze,Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie       komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

3.Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

1.Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie  zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem  VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera  pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci zawarcia umowy zakupu produktu poprzez złożenie zamówienia telefonicznie ,lub przy pomocy poczty elektronicznej.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4.Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.

5.Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, faktura Pro forma, paragonu, rachunku - w takim przypadku  zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

1.Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.

2 Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca  2002 roku i innymi przepisami.

3.Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku‚ o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny, Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

4.Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, że kupujący podpisuje załączone do produktu odstąpienie od umowy oraz wysyła je na wskazany adres Sprzedającego. Koszt wysłania towaru do kupującego obciąża Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08).

Wzór formularza odstąpienia od umowy link

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@wszystkodlagolebi.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: Sklep wszystko dla gołębi „Gołąb” Cyprian Jagielski 95-015 Głowno ul.Torowa 20

2.Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

imię i nazisko

adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

przedmiot reklamacji

przyczynę reklamacji

podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.

4.O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5.W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.

6.W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1.Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności

§6 Postanowienie Końcowe

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin

2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

3.Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

Zgodnie z (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170)

„Kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów tekstu do celów zarobkowych bez zezwolenia autora jest Z A B R O N I O N E i stanowi naruszenie praw autorskich.” 

Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów (zdjęć, kodu HTML, opisów itp.) znajdujących się na tej stronie bez zgody naszej firmy jest zabronione!