Wzór odst. od umowy

                                                                                                                   (miejscowość,data)………...

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a, korzystając z ustawowego prawa odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa, w terminie do 10 dni od wydania towaru, niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej w dniu…………………, dotyczącej  .....………………………………... …….………

 

                                                                                                   Data i podpis